اخبار فناوری » نقش چشمگیر تغییرات اقلیمی بر موج گرمای اروپا