اخبار فناوری » نام هواوی از فهرست سیاه آمریکا حذف نشده است