اخبار ورزشی » یکی از نزدیکان بیل:”گرت جایی نخواهد رفت”